𝐌𝐚̉𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐞́𝐩

𝐌𝐚̉𝐧𝐡 𝐆𝐡𝐞́𝐩

Chúng ta sẽ luôn có những khoảng trống mà không dễ gì ai đó có thể nhìn thấy được, và bạn cũng sẽ chẳng thể nào thấy được cả 3 chi tiết trong thiết kế tag của NBG!

Kể cả khi bạn sở hữu tất cả các items trong bộ sưu tập GOM


Newer post